Tài sản cố định thuê tài chính

Khái niệm
Tài sản cố định thuê tài chính (leasing assets) là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Đối với tài sản loại này, doanh nghiệp không nắm giữ quyền sở hữu tài sản mà chỉ nắm quyền sử dụng tài sản (mặc dù tài sản được giao cho doanh nghiệp kiểm soát), đây là điểm khác biệt so với tài sản đi mua.

Thời hạn thuê tài chính thường kéo dài gần bằng thời gian sử dụng hữu ích theo thiết kế của tài sản. Khi kết thúc thời hạn thuê, doanh nghiệp có thể chọn mua lại với giá thỏa thuận, thường chỉ mang tính chất tượng trưng, giá trị không lớn, hoặc tiếp tục thuê tuỳ thuộc vào hợp đồng ký kết ban đầu.

Đối với hợp đồng thuê tài chính, việc duy tu, bảo dưỡng tài sản (nếu có) thường do bên cho thuê tiến hành.

Lợi ích
So với tài sản đi mua, Tài sản cố định thuê tài chính đem lại những lợi ích sau cho doanh nghiệp:
  • Áp lực về thanh toán được chia ra nhiều kỳ, giảm thiểu được nguy cơ thiếu hụt về tài chính, đặc biệt là giai đoạn ban đầu, khi doanh nghiệp vẫn đang đầu tư và chưa phát sinh doanh thu;
  • Không cần có đội ngũ nhân viên kỹ thuật riêng để bảo trì máy móc, thiết bị, vì công ty cho thuê tài chính sẽ đảm nhận việc này.
Rủi ro
Đối với việc doanh nghiệp sử dụng tài sản đi thuê, bên cạnh những lợi ích trên, còn có những rủi ro sau:
  • Chi phí duy tu, bảo dưỡng được tính vào hợp đồng thuê, và có khả năng cao hơn giá thị trường làm cho chi phí tăng cao, vượt quá lợi ích mà việc đi thuê mang lại;
  • Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh toán trong một thời gian, hợp đồng thuê có thể bị hủy và doanh nghiệp sẽ thiếu tài sản để tiếp tục kinh doanh.