Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


Giới thiệu
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) là một loại báo cáo tài chính thể hiện sự di chuyển vào/ra của tiền trong suốt một giai đoạn kinh doanh (kỳ kinh doanh). Báo cáo này thường được lập vào cuối quý hoặc năm. Trong một số trường hợp, nhà quản trị có thể yêu cầu lập báo cáo hàng tuần để theo dõi tình hình sử dụng tiền ở doanh nghiệp. Báo cáo này được lập bởi bộ phận Kế toán trong công ty.

Cấu trúc
Báo cáo có 3 phần chính thể hiện các dòng tiền thu/chi đến từ các hoạt động:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh,
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư,
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính. 

Và các dòng thể hiện số tiền mặt có tại thời điểm đầu kỳ, dòng tiền ròng thu được trong kỳ (từ 3 hoạt động chính trên), và số lượng tiền mặt còn lại vào cuối kỳ của báo cáo

Phân loại
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo một trong hai hình thức:
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp: thể hiện sự lưu chuyển tiền thông qua các khoản mục thu và chi;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp: thể hiện sự lưu chuyển tiền tệ thông qua việc điều chỉnh từ lợi nhuận loại bỏ đi khác khoản phi tiền tệ và sự tăng/giảm vốn lưu động.

Ý nghĩa
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp cho nhà quản trị một số thông tin quan trọng như là:
  • Lượng tiền mặt có được hiện tại là do đâu;
  • Tiền được sử dụng chủ yếu cho những hoạt động nào;
  • Sự khác biệt giữa lợi nhuận và lượng tiền mặt hiện có. 
Căn cứ vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kết hợp với các thông tin trên các Báo cáo tài chính khác, nhà quản trị có thể nắm được tình hình sử dụng tiền, dự báo lượng tiền cần thiết để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có các phương án phù hợp như vay vốn hoặc cho vay để tăng hiệu quả sử dụng tiền.