Tăng tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội năm 2012

Theo Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 thì từ ngày 01/01/2012, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội tăng thêm 2%. Trong đó, tỷ lệ do doanh nghiệp đóng tăng 1% và tỷ lệ do người lao động đóng tăng 1%. 

Như vậy tỷ lệ đóng các loại Bảo hiểm của doanh nghiệp (bao gồm cả phần đóng thay cho người lao động) tính trên tiền lương, tiền công hàng tháng là 30,5% (năm 2011 là 28,5%). Chi tiết như sau:
  • Phần doanh nghiệp là 21%. Gồm: 17% BHXH (tăng 1% so với năm 2011), 3% BHYT, 1% BHTN;
  • Phần người lao động là 9,5%. Gồm 7% BHXH (tăng 1% so với năm 2011), 1,5% BHYT, 1% BHTN.
Ghi chú: BHXH: Bảo hiểm xã hội; BHYT: Bảo hiểm y tế; BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo quy định tại điều 91, 92 của Luật Bảo hiểm xã hội (2006) thì từ năm 2010 trở đi, mỗi 2 năm một lần thì tổng mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người lao động và người sử dụng lao động tăng 1% cho đến khi mức đóng của người lao động đạt 8% và người sử dụng lao động đạt 14%.

Căn cứ theo hai điều trên thì tổng mức đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) trong các năm tiếp theo của người lao động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp) được dự kiến như sau:
  • Năm 2013: Doanh nghiệp: 21%, người lao động: 9,5%. Tổng cộng: 30,5%. Tỷ lệ này không đổi so với năm 2012
  • Năm 2014: Doanh nghiệp: 22%, người lao động: 10,5%. Tổng cộng: 32,5%. Trong năm này, tỷ lệ đóng BHXH của doanh nghiệp và người lao động đều tăng 1% so với năm 2013.
  • Từ năm 2015: Doanh nghiệp: 22%, người lao động: 10,5%. Tổng cộng: 32,5%.Không đổi so với năm 2014.
Tham khảo thêm tại: website của BHXH Tp.HCM..